The Colors of Love

Гроника Кавафян вече е познато име сред любителите на изобразителното изкуство. В нейните картини винаги има магия, която ни кара да обърнем поглед и навътре в себе си. От тях струи мъдрост и оптимизъм. Обещават радост, въпреки състоянието на тъга. Обещават любов, напук на всичко.

Колоритната абстракция в картините от поредната ѝ изложба ни запраща светкавично в света на въображението, откъдето черпим познание за реалността. Лилит е изкусителката, която търси своето място по-високо до небето. Осъзнатият грях ни превръща в това, което сме. Човешкият ембрион обещава живот – с всичките му плюсове и минуси. В ъгъла се усамотяваме, когато жадуваме да чуем шума на морето през малка раковина. Японските вишни се нуждаят от пролет, а орхидеите напомнят мъдростта, която несъзнателно натрупваме с времето.

„Цветове на любовта“ е оживялата палитра на онова, което остава извън клишето. Експлозия на нюанси, които не само носят красота, но и увереност, че всеки от нас има право на любов.

Gronika Kavafjan is already a well-known name among the lovers of fine arts. There is always magic that can be found in her paintings, making us look inside our selves. Wisdom and optimism flow from her creations, promising joy despite the sadness, promising love, in spite of everything.

The colorful abstraction in the paintings of her latest exhibition expels us into the world of imagination, from where we draw knowledge of the reality. Lilith is the temptress who seeks her place higher up to the sky. The conscious sin turns us into what we really are. The human embryo promises life – with all its advantages and disadvantages. In the corner we seek solitude mostly when we long to hear the sound of the sea through a small shell.

The Japanese cherries need spring, and the orchids remind us of the wisdom we unconsciously accumulate over time.

“The Colors Of Love” is the lively palette of what is left out of the cliché. Explosion of shades that not only bring beauty but also the certainty that each of us has the right to love.